Валута
MKD
  • EUR
  • MKD
Јазик
Мени
Профил
Јазик

Категории во низа

Општи услови

ОПШТИ УСЛОВИ

Содржина:

1. Општи прописи

- Дефиниции

2. Предмет

3. Регистрација

4. Промени во општите услови

5. Објавување на информации за стоката на GROWSHOP-MANIA.COM

6. Барање за купување

7. Прифаќање на барањето

8. Цени

9. Начини на плаќање

10. Испорака

11. Право на повлекување

12. Права и обврски на GROWSHOP-MANIA.COM

13. Ограничување на одговорноста

14. Права и обврски на Клиентот

15. Лични податоци
- Обработка на информации за клиентите

- Политика на GDPR

- Цели за кои може да се обработуваат информациите

16. Престанок

17. Раскинување на договорот

18. Обесштетувања

19. Инвалидност

20. Решавање на спорови

21. Писмена форма

22. Права на интелектуална сопственост

23. Важечки закон

Со користење на платформата growshop-mania.com, се смета дека ги прифаќате и се согласувате со УСЛОВИТЕ и УСЛОВИТЕ опишани подолу. Во случај да НЕ ги прифаќате Условите и правилата на Growshop-Mania.com, ве молиме да не ја користите оваа веб страна.

ОПШТИ УСЛОВИ:
Во толкувањето и примената на овие Општи одредби и услови, следните термини и изрази ќе го имаат следново значење:

1. „Веб-страница“ („веб-страница“) е одредено место во глобалната интернет мрежа, достапно преку нејзината унифицирана адреса (URL) под HTTP, HTTPS или друг стандардизиран протокол и содржи датотеки, програми, текст, звук, слика, слика или други материјали и ресурси.

2. „Макманиа“ ДООЕЛ е трговско друштво, со седиште и управна адреса во градот СКОПЈЕ, ул.„БУТЕЛСКА 49 Б, е-пошта: info@growshop-mania.mk

3. „www. growshop-mania.mk“ е веб-страница за е-трговија која е составен и посебен дел на GROWSHOP-MANIA.COM - виртуелен информативен ресурс на Интернет за продажба на стоки на далечина, кои се испорачуваат по нивно експлицитно барање од клиентот.

4. „Клиент“ е физичко лице на возраст над 18 години или правно лице кое е регистрирано во GROWSHOP-MANIA.COM и се согласило со овие Општи услови и услови.

5. „Профил на клиент“ е посебен дел од GROWSHOP-MANIA.COM, кој содржи информации за Клиентот, обезбедени од Клиентот при неговата регистрација и складирани од GROWSHOP-MANIA.COM, а пристапот до профилот на клиентот се врши со внесување корисничко име и лозинка. Профилот на клиентот му овозможува на Клиентот да ги прегледа и уредува податоците внесени за време на регистрацијата, записите во адресарот, пристап до информации за сите негови барања за купување стоки од продавницата за е-трговија GROWSHOP-MANIA.COM, промена на неговата лозинка за пристап, да се претплатите, соодветно да се отпишете, да добивате билтен итн.

6. „Корисничко име“ е единствен код од букви и/или броеви избрани од Клиентот, со помош на кои тој се индивидуализира во GROWSHOP-MANIA.COM.

7. „Лозинка“ е шифра од букви и/или броеви избрани од Клиентот, кои заедно со корисничкото име го индивидуализираат и му даваат можност да поднесе валидни барања за купување на стоките и услугите што се нудат во GROWSHOP-MANIA .COM.

8. „Производител“ е секое физичко или правно лице кое, по занимање, произведува стока во готова форма или суштински менува или модифицира стока со цел да го пласира на пазарот или се претставува како производител со ставање на доброто, неговото пакување или на техничката или комерцијалната документација за него, неговото име или компанија, неговото производство или друга ознака за разликување.

9. „Пакување“ се контејнери и сите други уреди или материјали кои се способни да ја извршуваат функцијата на содржување и складирање на различни стоки што му се нудат директно на Клиентот.

10. „Продажна цена“ е крајната цена по единица или за одредена количина на стоки или услуги, вклучувајќи го данокот на додадена вредност и сите дополнителни даноци и такси.

11. „Случаен настан“ е непредвидена околност од вонредна природа во моментот на склучување на договорот, што го оневозможува неговото спроведување објективно.

12. „Електронска врска“ е врска означена на одредена интернет страница која овозможува автоматизирано упатување на друга интернет страница, информативен ресурс или објект преку стандардизирани протоколи.

13. „Информациски систем/систем“ е секој поединечен уред или збир на меѓусебно поврзани или слични уреди, кои при извршувањето на одредена програма обезбедуваат или чиј еден од елементите обезбедува автоматска обработка на податоците.

14. „IP адреса“ („IP адреса“) е единствен идентификациски број што го поврзува компјутерот, интернет страницата или ресурсот на клиентот на начин што овозможува нивно лоцирање во глобалната интернет мрежа.

15. „Комерцијални пораки“ се рекламни или други пораки кои директно или индиректно ги претставуваат стоките, услугите или угледот на лице кое врши комерцијална или занаетчиска дејност или врши регулирана професија.

16. „Злонамерни дејствија“ се дејствија или пропусти кои ја нарушуваат етиката на Интернет или им штетат на лицата поврзани на Интернет или поврзаните мрежи, испраќајќи несакана пошта (несакани комерцијални пораки, СПАМ, НЕСАКАНА ПОШТА), поплавени канали (Поплави), примање пристап до ресурси со странски права и лозинки, употреба на пропусти во системите за лична корист или добивање информации (HACK), вршење дејствија кои можат да се оквалификуваат како индустриска шпионажа или саботажа, оштетување или уништување на системи или информативни низи (CRACK), испраќање „тројански коњи“ или предизвикување инсталирање на вируси или системи за далечинско управување, нарушување на нормалното функционирање на други корисници на Интернет и поврзани мрежи, вршење на какви било дејствија што може да се оквалификуваат како кривично дело или административен прекршок според бугарското законодавство или според други применливи закони.

17. „Веб-страница“ е составен и посебен дел од веб-локацијата.

Предмет

GROWSHOP-MANIA.COM му дава можност на клиентот да ги купи стоките понудени во продавницата GROWSHOP-MANIA.COM по регистрацијата со поднесување барање и плаќање на соодветната продажна цена, што е предмет на усогласеност и строго почитување од страна на Клиентот со овие Општи услови. и Услови, како и барањата за конкретните стоки дополнително наведени на соодветните интернет страници во GROWSHOP-MANIA.COM.

Регистрација

За да се добие право да поднесе валидни барања за купување на стоките понудени на GROWSHOP-MANIA.COM, Клиентот мора:

· Правилно да го пополни електронскиот формулар за регистрација, кој се наоѓа на интернет адресата – www.growshop-mania.com

При пополнување на електронскиот формулар за регистрација под, Клиентот е должен да достави целосни и точни податоци за неговиот идентитет и други податоци што ги бара електронскиот формулар до GROWSHOP-MANIA.COM, како и да ги ажурира во рок од 7 дена од нивната промена. Клиентот гарантира дека податоците што ги дава за време на процесот на регистрација се вистинити, целосни и точни и доколку се промени, тој веднаш ќе ги ажурира.

Во случај клиентот на GROWSHOP-MANIA.COM да обезбеди неточни податоци или промените што се случиле во периодот од претходниот став не се рефлектираат, GROWSHOP-MANIA.COM има право веднаш и без најава да го прекине одржувањето на клиентот регистрација и пристап до неговиот кориснички профил.

Пред да ја даде изјавата, Клиентот може слободно да ги коригира информациите внесени од него во формуларот за регистрација.

Текстот на овие Општи одредби и услови е достапен на Интернет на http://www.growshop-mania.com

Откако ќе изрази согласност со овие Општи услови, Клиентот може да направи валидни барања за купување (барања за купување) на стоките понудени преку GROWSHOP-MANIA.COM, се смета дека е обврзан со условите на Општите услови и се обврзува да ги почитува.

Во случај на спор за тоа кое лице изразило волја да биде обврзано со текстот на овие Општи услови и услови, лицето кое ја платило цената на стоката побарана за купување ќе се смета за страна на договорот.

Промени на Општите услови

До степен до кој стоките што ги нуди GROWSHOP-MANIA.COM се разновидни и постојано се дополнуваат и менуваат со цел нивно подобрување и проширување на каталогот на производи, како и во врска со законските измени кои се одразуваат на условите за нивната понуда, овие Општи одредби и услови може да се променат еднострано од GROWSHOP-MANIA.COM.

Кога правите промени во Општите услови, GROWSHOP-MANIA.COM се обврзува да го извести Клиентот со испраќање на неговата е-пошта и/или објавување на видно место на GROWSHOP-MANIA.COM или на неговиот кориснички профил порака за измена на Општите одредби и услови, текстот на измените или електронска врска до интернет страница каде што се достапни изменетите Општи услови и услови и му даде доволно време да се запознае со нив.

Промените во Општите услови не влијаат на односите помеѓу Клиентот и GROWSHOP-MANIA.COM, кои настанаа во врска со валидно поднесено пред известувањето за барање за купување на стоки.

Објавување информации за стоката на GROWSHOP-MANIA.COM

GROWSHOP-MANIA.COM објавува на http://www.growshop-mania.com/ опис на главните карактеристики и слика на секој производ, продажната цена, вклучувајќи ДДВ, како и тарифа за вредноста на поштарината или транспортни трошоци кои не се вклучени во цената на стоката во врска со нивната испорака, информации за начините на плаќање, испорака и извршување на договорот, за правото на клиентот кој е потрошувач во смисла на Законот за заштита на потрошувачите и за условите и начинот на неговото остварување, како и периодот за кој понудата и цената остануваат валидни.

GROWSHOP-MANIA.COM не е одговорен доколку информациите дадени од производителот за карактеристиките на производот се неточни.

Барање за купување

Клиентот добива пристап до формуларот за поднесување барања за купување за стоките понудени на GROWSHOP-MANIA.COM откако ќе внесе важечко корисничко име и лозинка на соодветните места на веб-страницата GROWSHOP-MANIA.COM и ќе го притисне виртуелното копче „Најави се“.

Поднесувањето на барање за купување од страна на Клиентот се врши со последователно извршување на следните дејства:

· одредување на видот и количината на стоката и потврдување на барањето со притискање на виртуелното копче „Купи“ означено на соодветната стока;

· преглед на информации за испорака (можност за промена на адресата за испорака, одредување на погодно време за испорака и наведување дополнителни услови за барањето.

· избор на начин на плаќање за продажната цена на стоката и внесување/промена на податоците за издавање фактура;

Барањето за купување производ од GROWSHOP-MANIA.COM се смета за завршено по притискање на копчето „Заврши нарачка“.

Доколку при поднесувањето на барањето е наведена нецелосна, неточна или погрешна адреса и/или телефонски број, тоа се смета за неважечко и GROWSHOP-MANIA.COM не е обврзан да го исполни.

Начини за плаќање

Цената според чл. 10 и трошоците за испорака може да се платат на кој било од следниве начини:

· во готовина од Клиентот или од трето лице во име на истиот;

· со банкарски трансфер на сметка наведена од GROWSHOP-MANIA.COM;

· со кредитна или дебитна картичка;

· на друг начин означен на интернет страниците на GROWSHOP-MANIA.COM.

Клиент кој е потрошувач во смисла на Законот за заштита на потрошувачите се обврзува да ја плати продажната цена на стоката купена од него, како и поштенските или транспортните трошоци, кои не се вклучени во оваа цена, поврзани со нејзината испорака, најдоцна до 3 работни дена од истекот на рокот по чл. 14, ст. 4. од ОЛЗ.

Испорака

Стоката побарана за купување се доставува на адресата за испорака наведена од Клиентот навреме:

· до 3 работни дена.

· доволно според околностите - за странство.

Стоката се доставува соодветно спакувана според видот и транспортот за испорака.- Испорака на стоката

Стоката се предава на Клиентот или на трето лице кое го прифаќа и потврдува приемот на истата во име на Клиентот.

При предавањето на стоката, Клиентот или третото лице ги потпишува придружните документи.

Во случај Клиентот да не се најде во рокот на испорака на адресата наведена од него или да не се обезбедат пристап и услови за испорака на стоката во овој период, GROWSHOP-MANIA.COM се ослободува од својата обврска да ја испорача бараната стока за купување. Клиентот може да ја потврди својата желба да ја прими робата по истекот на рокот за испорака во кој не е пронајден на адресата, сноејќи ги сите трошоци за испорака. Во овој случај, нов рок на испорака започнува од моментот на потврдата според претходната реченица.

Испорака на производите

Нарачаната стока ја доставува курирска компанија на адресата за испорака наведена од клиентот во согласност со наведените и тековни Општи услови и услови.

Време на испорака

Времето на испорака зависи од распоредот на услуги на населбата според пресметките на шпедитерот. Просечното време на испорака е 1-2 работни дена.

Доколку производот не е на залиха (особено во случај на исцрпен увоз или недоволно произведено количество) рокот може да биде значително подолг. Во случај на голема побарувачка или непредвидени тешкотии при обработката на нарачките, рокот може да се продолжи и.

Во случај на околности кои водат до одложување на извршувањето на нарачката, клиентот ќе биде навремено известен на наведениот телефонски број за контакт.

Право на повлекување

Клиентот има право да одбие да ја прими стоката што ја бара за купување, кога:

· испорачаната стока очигледно не соодветствува со бараната за купување од страна на Клиентот, а тоа може да се утврди со едноставно испитување на истите;

· производот или неговото пакување се оштетени за време на транспортот;

· цената што треба да ја плати Клиентот не одговара на доспеаната цена;

Клиент кој е потрошувач во смисла на Законот за заштита на потрошувачите согласно член 55, став 3, има право, без да должи надоместок или казна и без наведување причина, да се откаже од склучениот договор за купување на стоки преку GROWSHOP- MANIA.COM со враќање на стоката во рок од 7 работни дена од денот на приемот.Во случај Клиентот да се повлече од склучениот договор во рокот од претходната реченица, треба да испрати изјава за повлекување од склучениот договор. на GROWSHOP- MANIA.COM и да ја врати стоката недопрена. GROWSHOP-MANIA.COM е должен да му ги врати на Клиентот во целост сумите платени од него најдоцна во рок од 15 работни дена од датумот на кој Клиентот остварил кое било право на повлекување.

По приемот на пратката, проверете ја содржината на пакетот за усогласеност на испратената стока со поднесеното барање.

Во случај на прекршување на изгледот на стоката, контактирајте со курир, кој е должен да состави извештај за оштетување на пратката.

Права и обврски на GROWSHOP-MANIA.COM

GROWSHOP-MANIA.COM презема:

· да ја пренесе сопственоста на стоката побарана за купување на Клиентот;

· навреме да ја испорача стоката побарана за купување;

· да внимава при исполнувањето на своите обврски;

GROWSHOP-MANIA.COM има право на:

· да инсталира колачиња на компјутерите на клиентот - мали текстуални датотеки што се зачувуваат од Интернет страницата преку Интернет-серверот на тврдиот диск на клиентот и овозможуваат враќање на информациите за Клиентот, негово идентификување и следење на неговите постапки.

· да поставува електронски врски до други интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и давање услуги од трети страни, вклучително и електронски врски и рекламни банери што укажуваат на веб-локации лоцирани надвор од контролата на GROWSHOP-MANIA.COM. GROWSHOP-MANIA.COM го задржува правото да поставува електронски врски и рекламни банери кои укажуваат на веб-локација